Pripojenie na verejnú kanalizáciu

do 31. augusta 2023


Vážení občania,
v zmysle ustanovenia § 23 ods.2 zákona č. 442/2002 Z.z o verejných vodovodoch a kanalizáciách je každý vlastník nehnuteľnosti povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky pripojenia.
Listom sme upozornili producentov odpadových vôd, že termín na pripojenie sa na kanalizáciu je do 31.08.2023 a zaslali sme aj podrobné pokyny k pripojeniu.
Touto cestou Vás opakovane upozorňujeme na zákonnú povinnosť pripojenia sa na verejnú kanalizáciu do 31.8.2023. 

Kontaktná osoba: p. Kissová, tel.: 0918 510 116