Základná škola

Budova základnej školy sa nachádza v krásnom zelenom parku a spolu s telocvičňou, multifunkčným ihriskom a budovou školskej jedálne tvorí jeden celok. Naša škola je plnoorganizovaná škola s deviatimi ročníkmi po jednej triede v každom ročníku. V posledných rokoch je priemerný počet žiakov v triede 13.

Okrem tried sa v škole nachádzajú multimediálna učebňa, špeciálna učebňa (vhodná na vyučovanie biológie, chémie a fyziky), počítačová učebňa a školská dielňa.
V školskom vzdelávacom programe sa škola sústredi na posilnenie vyučovania jazykov a prírodovedných predmetov. Žiaci sa každoročne zúčastňujú vedomostných olympiád zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, biológie, chémie, fyziky, techniky, geografie, matematiky. Deti sa pravidelne zúčastňujú školských športových súťaží v basketbale, florbale, volejbale a futbale.
Športuchtiví žiaci sa môžu popoludní realizovať v rozmanitých športových krúžkoch. V škole pôsobí Športová akadémia Mateja Tótha, futbalový krúžok, hasičský krúžok, turistický krúžok a florbalový krúžok.
Výnimočnosťou školy je takmer každoročný žiacky muzikál pripravovaný v réžii učiteliek.

Základná umelecká škola (ZUŠ)
V škole pôsobia dve elokované pracoviská ZUŠ. Žiaci môžu navštevovať výtvarný odbor ZUŠ, alebo si vybrať hru na tieto hudobné nástroje: zobcová flauta, klavír, elektronický klavír (keyboard), plechové dychové nástroje a spev.

Medzinárodná spolupráca
V roku 2008 sa nám podarilo nadviazať spoluprácu na úrovni žiakov a učiteľov s českou Základnou školou Odry a na úrovni učiteľov so školou Skola Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuzni Raciborskej z Poľskej republiky. Každoročne organizujeme výmenné pobyty našich žiakov so Základnou školou Odry.
V období rokov 2020 – 2022 prebiehal v škole medzinárodný projekt Erasmus+ a v rokoch 2022 – 2024 sme sa spolu s Collège Grégoire de Tours, Marlenheim (Francúzsko) stali partnerskými školami v rámci projektu Let´s Celebrate Europe.

Viac o škole sa dozviete na jej webovej stránke: zsbystricany.edupage.org


Kontakt:

Názov školy: Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, Bystričany 972 45
Adresa školy: M. Nešpora 12/1, Bystričany 972 45
972 45 Bystričany

Email školy: riaditelstvo@zsbystricany.sk
IČO: 036126659
DIČ: 2021624517


Riaditeľ školy: Mgr. Kamil Šteiner, tel.: +421911963642, e-mail: kamil.steiner@zsbystricany.sk


Zástupkyňa riaditeľa školy: PaedDr. Ivana Plachá, PhD., tel: +421911584468, e-mail: ivana.placha@zsbystricany.sk