STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.

Adresa: Skladová 1B, Prievidza
IČO: 31643817
DIČ: 2020469286

Zmluvy (15) CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2022
Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo: Názov stavby: Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany Miesto stavby: Obec Bystričany
110393.75 €
Zverejnená: 18.02.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Prekrytie dažďového rigolu-ulica Budovateľská
10336.34 €
Zverejnená: 03.01.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Rekonštrukcia chodníka na ulici Bernolákovej, Budovateľskej, Kpt. Nálepku v rozsahu výzvy na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní
28023.2 €
Zverejnená: 03.01.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
"Revitalizácia parku v obci Bystričany"
24003.14 €
Zverejnená: 03.01.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
práce naviac k stavbe: rekonštrukcia chodníka na ulici Bernolákovej, Budovateľskej a Kpt. Nálepku, so zmenou ceny v článku 5.1 na čiastku 31 814,15 Eur bez DPH
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
zmena času plnenia pri vykonávaní diela "Revitalizácia parku v obci Bystričany"
33010.31 €
Zverejnená: 03.01.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
"Revitalizácia prvkov zelenej infraštruktúry - Stojiská na kontajnery pre separovaný odpad v obci Bystričany"
48744.5 €
Zverejnená: 23.04.2021 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Výstavba prístupového chodníka k školskej jedálni pri ZŠ BYstričany
8899.24 €
Zverejnená: 23.04.2021 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
zmena ustanovení zmluvy o dielo v bode 4.2 a 4.4
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa " Stavebné úpravy sociálneho zariadenia TJ Dynamo Bystričany" v členení: HSV- Práce a dodávky HSV PSV_Práce a dodávky PSV M-práce a dodávky M
21752.28 €
Zverejnená: 09.12.2019 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Práce a dodávky HVS pre dielo: "KULTÚRNY DOM BYSTRIČANY - VIESKA SPEVNENÉ PLOCHY" v členení: 1-Zemné práce 2-Základy 5-Komunikácie 8-Rúrové vedenia 9-Ostatné konštrukcie a práce
15229.82 €
Zverejnená: 09.12.2019 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
"Inžinierske siete a miestna komunikácia IBV ul. Dlhá"- zmena zmluvných podmienok
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
"Inžinierske siete a miestna kom. IBV ul.Dlhá Bystričany" -odkop kufrov komunikácií a vybudovanie priepustov na dažď.kanalizáciu a miestnu kom. A a B.
76717.84 €
Zverejnená: 13.05.2019 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
realizácia stavby "inžinierske siete a miestna komunikácia IBV ulica Dlhá Bystričany", objekty SO 01, SO 02, SO 05, SO 07
111145.67 €
Zverejnená: 13.05.2019 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2015
0 €
Zverejnená: 21.09.2015 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva

Objednávky (0)

Číslo
Rok
Názov
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne objednávky

Faktúry (0)

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne faktúry