Ochrana ovzdušia - nákup multifunkčného čistiaceho auta


Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Žiadateľ: Obec Bystričany
Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Kód projektu: 24130120069
Názov projektu: Ochrana ovzdušia v obci Bystričany – Nákup multifunkčného čistiaceho auta
Číslo zmluvy: 052/3.1MP/2010
V minulosti bola naša obec pri správe miestnych komunikácií závislá od externých dodávateľov, prípadne sme využívali vlastnú, no zastaranú, techniku. Našou víziou bolo túto skutočnosť zmeniť a spraviť ďalší krok k čistejším a krajším Bystričanom. Kúpou multifunkčného zariadenia sme zabezpečili plynulú, efektívnu a flexibilnú údržbu pozemných komunikácií obce Bystričany v celkovej dĺžke 15,5 km. Pravidelné čistenie moderným mechanizmom zabezpečuje menšie znečistenie ovzdušia pochádzajúce z ciest a verejných priestranstiev.