Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany
Základné informácie o projekte:


Názov projektu:     Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany

Kód ITMS2014+:    302041N030
Prijímateľ:               Obec Bystričany, Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Okres Prievid  za, Bystričany

Poskytovateľ:         Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
V zastúpení:            Trenčiansky samosprávny kraj

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Špecifický cieľ: Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:
1/2019-12/2021
Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:
24.10.2018

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:
Celková výška oprávnených výdavkov: 2 722 035,19 EUR
Maximálna výška NFP (95 %): 2 585 933,43 EUR
Výška spolufinancovania (5 %): 136 101,76 EUR

Stručný popis a cieľ projektu:
Dlhodobou prioritou samosprávy obce Bystričany je zlepšiť a rozšíriť miestne základné služby a súvisiacu infraštruktúru s cieľom rozvoja obce a jej hospodárskeho potenciálu, zlepšiť kvalitu života obyvateľov a kvalitu poskytovania verejných služieb; v neposlednom rade zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce. Hlavný cieľ projektu žiadateľa „zvýšiť počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd v obci Bystričany“, je v súlade so ŠC 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Žiadateľ bude realizovať jednu hlavnú aktivitu – Výstavba kanalizácie a rekonštrukcia ČOV. Výstupom realizácie aktivity bude rozšírenie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV prostredníctvom dobudovania stokových sietí a zvýšenie parametrov existujúcej ČOV v obci Bystričany prostredníctvom rozšírenia jej kapacity.

Hlavná aktivita projektu:  Výstavba kanalizácie a rekonštrukcia ČOV


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.