Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany


Cieľom projektu bolo udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Projekt bol zameraný na zlepšenie situácie obce Bystričany v oblasti separovaného zberu a úpravy biologicky rozložiteľných odpadov. Obec má (prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie) skúsenosti s prevádzkovaním kompostárne. Systém zberu a prípravy odpadov na zhodnocovanie však potreboval výrazné posilnenie v podobe zakúpenia techniky. Preto bolo predmetom projektu najmä nákup kontajnerov, traktora s príslušenstvom a nakladača.

Informácie o projekte