Verejné obstarávanie (aktuálne výzvy, verejné obchodné súťaže, predaj majetku a pod.)

Obec Bystričany vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najvýhodnejšia ponuka na kúpu nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve obce Bystričany.

Verejná obchodná súťaž - Budova, pozemok pod budovou, priľahlý pozemok

- budova na CKN 16 (súpisné číslo 680/2), v k.ú. Chalmová - podiel k nehnuteľnosti 1/1 (222m2)
- Pozemok C-KN p.č. 16 (pod budovou) - vlastnícky podiel k pozemku 1/1 (222m2)

Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využívania pozemku: Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená
súpisným číslom

- časť Pozemku p.č. C-KN 110/2, v k.ú. Chalmová - podiel k nehnuteľnosti 1/1 v predpokladanej výmere 778m2, ktorá bude zameraná novovytvoreným geometrickým plánom a bude tvoriť pozemok priľahlý k budove súpisné číslo 680/2. Úspešný uchádzač je povinný rešpektovať vytvorenie geometrického plánu zhotoveného obcou Bystričany na náklady obce.

Druh pozemku p.č. C-KN 110/2: Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využívania pozemku p.č. C-KN 110/2: Pozemok, na ktorom je dvor

• Vyhlásenie súťaže: 04.12.2023
• Ukončenie súťaže: 18.12.2023 o 12.00 hod.

Minimálne požadovaná kúpna cena je stanovená vo výške 115 000 €.

Kompletné podmienky verejnej obchodnej súťaže

Príloha č.1 - prihláška do súťaže

Fotogaléria


Verejná obchodná súťaž - sklad a pozemky

- Pozemok C-KN p.č. 16 (pod budovou) - vlastnícky podiel k pozemku 1/1 (222m2)
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využívania pozemku: Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená
súpisným číslom

- časť Pozemku p.č. C-KN 110/2, v k.ú. Chalmová - podiel k nehnuteľnosti 1/1 v predpokladanej výmere 778m2, ktorá bude zameraná novovytvoreným geometrickým plánom a bude tvoriť pozemok priľahlý k budove súpisné číslo 680/2. Úspešný uchádzač je povinný rešpektovať vytvorenie geometrického plánu zhotoveného obcou Bystričany na náklady obce.

Druh pozemku p.č. C-KN 110/2: Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využívania pozemku p.č. C-KN 110/2: Pozemok, na ktorom je dvor

• Vyhlásenie súťaže: 04.12.2023
• Ukončenie súťaže: 18.12.2023 o 12.00 hod.

Minimálne požadovaná kúpna cena je stanovená vo výške 153 000 €.

Kompletné podmienky verejnej obchodnej súťaže

Príloha č.1 - prihláška do súťaže

Fotografie