Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany


Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Žiadateľ: Obec Bystričany
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel
Kód projektu: 22140120245
Názov projektu: Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany
Číslo zmluvy: Z2214012024501


Centrum našej obce bolo dlhodobo v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave s vysokou úrovňou fyzického opotrebenia a s nízkym štandardom technického vybavenia. Absentovali chodníky a zachované úseky nezodpovedali bezpečnostným kritériám. Obec nemala funkčný priestor v okolí obecného úradu, kde by sa občania mohli zhromažďovať pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatiach, park obce nebol osvetlený, absentovalo detské ihrisko a kultivovaný oddychový priestor pre obyvateľov obce. Havarijný stav miestnej komunikácie kopírujúcej časť parku si vyžadoval rekonštrukciu. Na verejných priestranstvách bola akútna potreba lavičiek a smetných košov. Regeneráciou centrálnej zóny obce sme posilnili vybavenosť územia, zlepšili sme dopravno-prevádzkové pomery pre autobusovú dopravu a pre peších. Rekonštrukciou miestnych komunikácii výrazne narástol stupeň bezpečnosti. Úpravou verejnej zelene, zhromaždovacích priestranstiev, stavbou verejného osvetlenia, detského ihriska s doplnením o lavičky a smetné koše získala obec vysoko estetické a účelne využívané plochy pre občanov. Výtvarným akcentom parku je osadenie „obecného kameňa“ v ploche dláždenia a drevenej plastiky v trávniku. Všetky aktivity poviedli k zatraktívneniu revitalizovaného priestoru, čím došlo k rastu konkurencieschopnosti a zvýšeniu návštevnosti obce.

Celková situácia

Situácia objektovej skladby