Zlepšenie systému odpadového hospodárstva

Žiadateľ: Obec Bystričany
Program: Operačný program Základná infraštruktúra
Priorita: Environmentálna infraštruktúra
Opatrenie: 2.3. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva
Názov projektu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva so zameraním na separovaný zber a kompostovanie odpadu
Číslo zmluvy: 011/2.3/2006
Kód projektu: 11420300111
Obec Bystričany doručila Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku dňa 28.12.2005 na Ministerstvo životného prostredia SR. Rozhodnutie ministra životného prostredia o schválení žiadosti bolo obci doručené dňa 15.5.2006.
Dodávateľom stavebných prác sa stala firma STS, s.r.o., Stavebno – obchodná spoločnosť, Záhradnícka č. 3, 971 01 Prievidza na základe výsledkov verejnej súťaže. Technologické zariadenia (napr.: univerzálny nosič náradia, Lis Ekosack 50, drtič biologického odpadu) boli zakúpené od viacerých dodávateľov podľa výsledkov verejného obstarávania.
Hlavným cieľom projektu bolo skvalitniť separovaný zber odpadov v obci. Chceli sme znížiť množstvo komunálneho odpadu a minimalizovať negatívny vplyv odpadov. Zároveň sme si dali za cieľ zabezpečiť maximálne zhodnotenie vo forme druhotných surovín a využívanie biologických odpadov na organické hnojivá. Na tejto ceste je najdôležitejším krokom výstavba kompostovacieho zariadenia obce Bystričany, skvalitnenie zavedeného programu odpadového hospodárstva a následné materiálové a energetické zhodnocovanie odpadu v prospech hospodárenia obce.