Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk

Názov projektu: Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany

Kód projektu : 310021ATB4


Hlavný cieľ projektu: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Stručný popis projektu: Bystričany sa nachádzajú v okrese Prievidza, ktorý je jadrom regiónu horná Nitra v Trenčianskom samosprávnom kraji. V obci s katastrálnym územím 37,61 km2 žije 1791 obyvateľov. Hustota obyvateľstva je na úrovni 47,62 obyv./km2. Severozápadnou časťou katastrálneho územia Bystričian preteká rieka Nitra a k vodstvu prináležia aj menšie prítoky z okolia, z ktorých najvýznamnejším je potok Bystrica. Navrhované vodozádržné opatrenia sú navrhnuté na mierne svahovitom teréne v intraviláne obce Bystričany v okolí IBV a materskej školy.

Počet navrhnutých vodozádržných opatrení: 4

Celková plocha vodozádržných opatrení: 2425,00 m2.

Celková plocha z ktorej bude zachytávaná dažďová voda: 2 335,50 m2

Zazmluvnená výška NFP: 150 048,82 EUR