Rekonštrukcia miestnej komunikácie, chodníka a dažďovej kanalizácie

Žiadateľ: Obec Bystričany
Program: Operačný program Základná infraštruktúra
Opatrenie: 3.4 Renovácia a rozvoj obcí
Názov projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie, chodníka a dažďovej kanalizácie  v Obci Bystričany
Číslo zmluvy: 2004-OPZI-34/B-TN-0005
Kód projektu: 11430400389

Obec Bystričany doručila Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku dňa 3.2.2005 na Trenčiansky samosprávny kraj. Oznámenie o schválení žiadosti obdržala obec z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 30.11.2005.
Dodávateľom stavebných prác sa stala firma OSP, a.s., Obchod. Stavebníctvo. Podnikanie. Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza, na základe verejnej súťaže zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania.

Schválený rozpočet (v Sk):
Celkové náklady: 100 % - 11 671 132,06
Príspevok ERDF: 75% - 8 753 349,05
Príspevok štátneho rozpočtu SR: 20% - 2 334 226,41
Vlastné zdroje obce: 5% - 583 556,60

Našim zámerom v prvom rade bolo zrekonštruovať cestnú infraštruktúru a kanalizačný systém v Bystričanoch. Zároveň sme zlepšili kvalitu bývania obyvateľov v obci a zatraktívnili ju v očiach turistov, či prípadných nových obyvateľov. Podarilo sa nám podporiť miestne podnikanie a vyvážili sme regionálne rozdiely. Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja smerovali konkrétne na opravu miestnej komunikácie – Ulica SNP a priľahlý chodník. Taktiež na rekonštrukciu dažďovej kanalizácie v obci, ktorá odvádza dažďové vody z miestnej komunikácie a z obytných domov.