Rekonštrukcia verejného osvetlenia


Obec Bystričany zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Prioritná os: 2 - Energetika
Opatrenie: 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Miesto realizácie projektu : Obec Bystričany

Názov projektu : „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystričany“

Stručný opis projektu : Predmetom projektu bola rekonštrukcia jestvujúcej sústavy verejného
osvetlenia v obci Bystričany. Zámerom projektu bolo splnenie technických noriem pre osvetlenie komunikácii a verejných priestranstiev, ako aj zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky verejného osvetlenia. V rámci projektu sa namontovalo 346 ks nových LED svietidiel. Dodaných a namontovaných bolo 336 ks nových oceľových výložníkov, vymenilo sa 5 ks rozvádzačov pre napájanie verejného osvetlenia.

Názov a sídlo prijímateľa : Obec Bystričany, M. Nešpora 1, 972 45 Bystričany

Výška poskytnutého príspevku : 260 346,57 €
Dátum začatia realizácie aktivít projektu: 08/2015
Dátum skončenia realizácie projektu: 04/2016

Názov riadiaceho orgánu : Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Internetová stránka riadiaceho orgánu: mhsr.sk
Internetová stránka operačného programu: economy.gov.sk