Zadržiavanie dažďovej vody v obci Bystričany

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
www.op-kzp.sk

Názov projektu: Zadržiavanie dažďovej vody v obci Bystričany

Kód projektu : 310021AID2

Hlavný cieľ projektu: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Stručný popis projektu: Bystričany sa nachádzajú v okrese Prievidza, ktorý je jadrom regiónu horná Nitra v Trenčianskom samosprávnom kraji. V obci s katastrálnym územím 37,61 km2 žije 1791 obyvateľov. Hustota obyvateľstva je na úrovni 47,62 obyv./km2. Severozápadnou časťou katastrálneho územia Bystričian preteká rieka Nitra a k vodstvu prináležia aj menšie prítoky z okolia, z ktorých najvýznamnejším je potok Bystrica. Navrhované vodozádržné opatrenia sú navrhnuté na rovinatom teréne v intraviláne obce Bystričany v okolí bytoviek, pošty a lekárne.

Počet navrhnutých vodozádržných opatrení: 3.
Plocha navrhnutých vodozádržných opatrení: 1 558,20 m2.
Celková plocha z ktorej bude zachytávaná dažďová voda: 1369,9 m2

Zazmluvnená výška NFP: 213 845,35 EUR