Informácia o začatom správnom konaní - výrub drevín

Zverejnené: 05.12.2023
Kategória: Iné

Informácia o začatom správnom konaní obce Bystričany č. 2023/0752

Podľa § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 uvedeného zákona je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia informácie na adresu : Obecný úrad Bystričany, Mirka Nešpora č. 1/17, 972 45 Bystričany, alebo elektronicky na adresu : sona.dudasova@bystricany.sk.

Žiadateľ Obec Oslany, Obecný úrad, Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany žiada o vydanie súhlasu na výrub nasledovných drevín :

Poradové číslo dreviny 1 :

- 1 ks – breza previsnutá ( lat. Betula pendula) s obvodom kmeňa 100 cm, na parcele reg. CKN č. 5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Oslany, ul. Námestie slobody, LV č. 1, vlastník obec Oslany,
dôvod výrubu : strom je prestárly, vysoký rubný vek, mohutná koruna konárov prerastá cez káble elektrického vedenia čím ohrozujú jeho prevádzku, pri veternom počasí sa konáre lámu a ohrozujú bezpečnosť okoloidúcich osôb ako i majetok vlastníka.

Poradové číslo dreviny 2 :

- 1 ks – čerešňa divá ( lat. Prunus avium) s obvodom kmeňa 110 cm, na parcele reg. CKN č. 1452/1, druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Oslany, areál ihriska TJ SLOVAN Oslany, LV č. 1, vlastník obec Oslany,
dôvod výrubu : strom má vysoký rubný vek, pri veternom počasí sa lámu konáre, čím ohrozujú bezpečnosť okoloidúcich osôb a zároveň je prekážkou pri budúcej možnej realizácii športového detského ihriska.

Poradové číslo dreviny 3 :


- 1 ks – orech vlašský ( lat. Juglans regia) s obvodom kmeňa 150 cm, na parcele reg. CKN č. 1713/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Oslany, ul. Potočná, LV č. 1, vlastník obec Oslany,
dôvod výrubu : strom je prestárly, vysoký rubný vek, mohutná koruna konárov prerastá cez káble elektrického a telekomunikačného vedenia, čím ohrozuje ich prevádzku, vo veternom počasí dochádza k lámavosti a padaniu konárov, taktiež je ohrozená bezpečnosť okoloidúcich občanov prechádzajúcich ulicou Potočná.

Poradové číslo dreviny 4 :

- 1 ks – tuja západná ( lat. Thuja occidentalis) s obvodom kmeňa 100 cm, na parcele reg. CKN č. 1709/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Oslany, ul. Hviezdoslavova, LV č. 1, vlastník obec Oslany,
dôvod výrubu : tuja je prestárla, vysoký rubný vek, vo veternom počasí dochádza k lámavosti konárov, čím je ohrozená bezpečnosť okolo prechádzajúch osôb. Taktiež zamedzuje rastu ďalších drevín v jej tesnej blízkosti.

Poradové číslo dreviny 5 :

- 1 ks – smrek obyčajný (lat. Picea abies) s obvodom kmeňa 110 cm, na parcele reg. CKN č. 1709/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Oslany, ul. Hviezdoslavova, LV č. 1, vlastník obec Oslany,
dôvod výrubu : strom je prestárly, vysoký rubný vek, značne vyschnuté konáre, vo veternom počasí dochádza k lámavosti konárov, čím je ohrozená bezpečnosť osôb a ich majetok. Taktiež zamedzuje rastu ďalších zdravých drevín v jej tesnej blízkosti.


Poradové číslo dreviny 6 :


- 1 ks – smrek obyčajný (lat. Picea abies) s obvodom kmeňa 70 cm, na parcele reg. CKN č. 150, druh pozemku TTP, v k.ú. Oslany, ul. Školská, LV č. 1, vlastník obec Oslany,
dôvod výrubu : vysoký rubný vek, značne vyschnuté konáre, pri veternom počasí dochádza k lámavosti konárov, k ohrozeniu osôb a majetku vlastníka nehnuteľnosti – stavby garáže, kde predmetný strom rastie v tesnej jej blízkosti.

Poradové číslo dreviny 7 :

- 1 ks – smrek obyčajný (lat. Picea abies) s obvodom kmeňa 90 cm, na parcele reg. CKN č. 150, druh pozemku TTP, v k.ú. Oslany, ul. Školská, LV č. 1, vlastník obec Oslany,
dôvod výrubu : vysoký rubný vek, značne vyschnuté konáre, pri veternom počasí dochádza k lámavosti konárov, k ohrozeniu osôb a majetku fyzickej osoby - nehnuteľnosti – stavby garáže, kde predmetný strom rastie v tesnej jej blízkosti.


Poradové číslo dreviny 8 :

- 1 ks – orech vlašský (lat. Juglans regia) s obvodom kmeňa 120 cm, na parcele reg. CKN č. 2020/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Oslany, ul. Školská, LV č. 1, vlastník obec Oslany,
dôvod výrubu : písomnú žiadosť o súhlas na výrub dreviny podali nájomcovia bytového domu – 15 BJ z ul. Školskej. Strom je prestárly, poškodený, má značne vyschnuté konáre, pri veternom počasí dochádza k lámavosti konárov, čím je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku – nájomcov, bývajúcich v 15 BJ a zároveň ohrozuje poškodenie drevených prístreškov na parkovanie motorových vozidiel, nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti predmetnej dreviny.


Poradové číslo dreviny 9 :

- 1 ks – smrekovec opadavý (lat. Larix decidua) s obvodom kmeňa 120 cm, na parcele reg. CKN č. 1618/9, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Oslany, ul. Školská, LV č. 1, vlastník obec Oslany,
dôvod výrubu : písomnú žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podala základná škola - strom rastie v tesnej blízkosti stavby telocvične základnej školy, mohutný koreňový systém zasahuje do základov predmetnej stavby, ako i značne vyschnuté konáre zasahujú do strešnej konštrukcie budovy a výrazne poškodzujú strechu.

Poradové číslo dreviny 10 :

- 1 ks – borovica čierna (lat. Pinus nigra) s obvodom kmeňa 120 cm, na parcele reg. CKN č. 2020/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Oslany, ul. Školská, LV č. 1, vlastník obec Oslany,
dôvod výrubu : strom je prestárly, svojim vzrastom je naklonený na nehnuteľnosť vo vlastníctve súkromnej fyzickej osoby, čím je ohrozená bezpečnosť osôb, ako i jeho majetok a pri veternom počasí dochádza i k lámavosti konárov.


Poradové číslo dreviny 11 :

- 1 ks – breza previsnutá ( lat. Betula pendula) s obvodom kmeňa 70 cm , na parcele reg. CKN č. 1618/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Oslany, ul.Školská, rastúca v tesnej blízkosti areálu základnej školy, LV č. 1, vlastník obec Oslany.

dôvod výrubu : žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podala základná škola – na základe podnetu rodičov žiakov, nakoľko strom rastie v tesnej blízkosti areálu základnej školy, kde sa pohybujú žiaci, je vysoko alergénny s vysokým obsahom peľu, spôsobujúci ťažkosti s dýchaním, rôzne respiračné ochorenia oslabujúce imunitu.


Poradové číslo dreviny 12 :

- 1 ks – breza previsnutá ( lat. Betula pendula) s obvodom kmeňa 105 cm , na parcele reg. CKN č. 1618/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Oslany, ul.Školská, rastúca v tesnej blízkosti areálu základnej školy, LV č. 1, vlastník obec Oslany.

dôvod výrubu : žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podala základná škola – na základe podnetu rodičov žiakov, nakoľko strom rastie v tesnej blízkosti areálu základnej školy, kde sa pohybujú žiaci, je vysoko alergénny s vysokým obsahom peľu, spôsobujúci ťažkosti s dýchaním, rôzne respiračné ochorenia oslabujúce imunitu.


Poradové číslo dreviny 13:

- 1 ks – breza previsnutá ( lat. Betula pendula) s obvodom kmeňa 130 cm , na parcele reg. CKN č. 1618/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Oslany, ul.Školská, rastúca v tesnej blízkosti areálu základnej školy, LV č. 1, vlastník obec Oslany.

dôvod výrubu : žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podala základná škola – na základe podnetu rodičov žiakov, nakoľko strom rastie v tesnej blízkosti areálu základnej školy, kde sa pohybujú žiaci, je vysoko alergénny s vysokým obsahom peľu, spôsobujúci ťažkosti s dýchaním, rôzne respiračné ochorenia oslabujúce imunitu.


Poradové číslo dreviny 14:

- 1 ks – breza previsnutá ( lat. Betula pendula) s obvodom kmeňa 145 cm , na parcele reg. CKN č. 1618/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Oslany, ul.Školská, rastúca v tesnej blízkosti areálu základnej školy, LV č. 1, vlastník obec Oslany.

dôvod výrubu : žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podala základná škola – na základe podnetu rodičov žiakov, nakoľko strom rastie v tesnej blízkosti areálu základnej školy, kde sa pohybujú žiaci, je vysoko alergénny s vysokým obsahom peľu, spôsobujúci ťažkosti s dýchaním, rôzne respiračné ochorenia oslabujúce imunitu.


Správne konanie začalo : 01.12. 2023
Zverejnené : 05.12. 2023